U bent nu hier: Onderwerpen > Leges


 

 


 

 

 

 

 

OP KOSTEN GEBASEERDE LEGES VOOR TELECOMKABELS EN BUIZEN

De hoogte van de gemeentelijke telecomleges dient te zijn gebaseerd op de daadwerkelijke onderliggende kosten. Dit op basis van een uitspraak van het Hof Arnhem/Leeuwarden d.d. 2 juli 2013 in verband met de legesverordening van de gemeente Amersfoort die door het Hof onverbindend is verklaard. 

Naar aanleiding van vragen van VVD-kamerlid Bart de Liefde is in oktober 2014 een herziene handreiking kostentoerekening heffingen en tarieven verschenen die recentelijk door minister Plasterk aan de Tweede Kamer is aangeboden. 

In de Handreiking wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de kosten voor het verlenen van instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden voor elektronische communicatienetwerken als bedoeld in artikel 5.4 Tw in de te heffen leges tot uitdrukking dienen te komen. In de nieuwe versie van de handreiking wordt op p. 79 en 186 het volgende gesteld:

 Andere uitzonderingen doen zich voor bij de legesverordening. Zo wordt opgemerkt dat de Europese dienstenrichtlijn sinds eind 2009 de mogelijkheden om aan kruissubsidiëring te doen tot op zekere hoogte beperkt. Naar aanleiding van de Machtigingsrichtlijn wordt kruissubsidiëring bij leges voor de aanvraag van vergunningen voor de aanleg van telecommunicatienetwerken eveneens ingeperkt.

  (…)

Als gevolg van de Machtigingsrichtlijn wordt kruissubsidiëring bij leges voor de aanvraag van vergunningen voor de aanleg van telecommunicatienetwerken eveneens ingeperkt. In een procedure over de heffing van leges voor het in behandeling nemen van aanvragen in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden dat artikel 12 van de Machtigingsrichtlijn van toepassing is en dat de leges enkel mogen dienen ter dekking van de administratiekosten die voortvloeien uit de in artikel 12, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Machtigingsrichtlijn genoemde posten. Hoewel deze opbrengstlimiet een andere is dan de opbrengstlimiet zoals genoemd in artikel 229b Gemeentewet, zoekt het Hof aansluiting bij de uitgangspunten die door de Hoge Raad zijn geformuleerd in zijn arresten van 24 april 2009 en 10 april 2009 over de opbrengstlimiet van artikel 229b Gemeentewet.

 De Groep Graafrechten, KPN en NLKabel steunen het uitgangspunt dat leges voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken niet meer dan een kostendekkend tarief mogen bedragen.  De bijgewerkte Handreiking vormt aanleiding voor gemeenten om de legesverordening te herzien en de tarieven voor graafwerkzaamheden nader onder de loep te nemen.

Telecomoperators die kabels willen aanleggen of verwijderen in openbare gronden dienen op grond van artikel 5.4 Telecommunicatiewet te beschikken over een door burgemeester en wethouders af te geven instemmingsbesluit. Een instemmingsbesluit bevat bepalingen over het tijdstip en de wijze waarop de telecomoperator de werkzaamheden ten aanzien van zijn kabels mag uitvoeren.

Voor het afgeven van een dergelijk besluit kunnen gemeenten leges in rekening brengen op grond van artikel 229 Gemeentewet. De hoogte van deze leges kan dramatisch verschillen per gemeente. Bovendien hanteren de meeste gemeenten naast een vast bedrag ook een opslag per meter, hetgeen bij langere tracés (bijvoorbeeld bij ringleidingen rond grote steden of fiber-to-the-home- tracés) onredelijk hoge legesheffingen tot gevolg heeft.

Voor de aanleg van riolen, water-, gasleidingen en elektrakabels heft de gemeente geen (lengteafhankelijke) leges. De aanleg van telecomkabels wordt zwaarder belast dan die van de aanleg van kabels en leidingen van de traditionele nutspartijen zodat sprake is van strijdigheid met het gelijkheids- en evenredigheidsbeginsel.

Bij een tracé van 80 kilometer (lengte van een van een fiber-to-the-home-tracé in een gemiddelde woonwijk) zouden de kosten in Middelburg slechts EUR 133 bedragen, terwijl de kosten voor hetzelfde tracé in Rotterdam maar liefst EUR 344.636,30 zouden bedragen. Ook de hoogte van de opslag per strekkende meter verschilt overigens sterk. Zo bedraagt deze in Haarlem EUR 0,25 per strekkende meter, waar deze als gezegd in Rotterdam EUR 4,30 per strekkende meter bedraagt.

Marktpartijen zien daarnaast een trend ontstaan waarbij gemeenten lengteafhankelijke legesbedragen voor de aanleg van telecomkabels invoeren zodra bekend wordt dat grootschalig FttH zal worden uitgerold.   
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.