U bent nu hier: Onderwerpen > Hoofdstuk 5 Tw


 

 


Hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet

In hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet (Tw) zijn regels opgenomen omtrent de gedoogplicht voor de aanleg, het instandhouden en de opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk en niet gevulde mantelbuizen. Hoofdstuk 5 Tw behoefde inhoudelijk niet te worden gewijzigd om aan het Europees regelegevingskader voor de elektronische communicatiesector 2002 te voldoen (ingevoerd per 19 mei 2004, zie Stb. 2004, 189). Wel zijn toen enkele begrippen aangepast.

In 2004 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend tot "wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met en herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken" (29 834). Doel van dit wetsvoorstel was de regels met betrekking tot de aanleg, het instandhouden en de opruiming van kabels aan te scherpen en te verduidelijken. Het wetsvoorstel is op 20 juni 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is op 5 december 2006 aangenomen door de Eerste Kamer. Op 1 februari 2007 is de gewijzigde wet in werking treden. Klik hier voor de tekst van hoofdstuk 5 Tw.

De gedoogplicht brengt onder meer met zich mee dat telecomaanbieders op verzoek van de gedoogplichtige in bepaalde gevallen maatregelen ten aanzien van hun kabels dienen te nemen. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan aan de hand van dit formulier.

Snelle verlening Instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden

Het instemmingsbesluit dat gemeenten afgeven voor graafwerkzaamheden dient binnen een periode van acht weken te worden verleend. In de Verzamelwet Telecommunicatiewet zal worden opgenomen dat deze termijn een keer met acht weken kan worden verlengd. 

Huidige verleggingsregeling handhaven

De telecomaanbieders hebben eind 2012 een uitvoeringsprotocol (Uvp-T) gesloten met Prorail en Rijkswaterstaat voor grote infrastructurele werken. De huidige verleggingsregeling als opgenomen in de Telecommunicatiewet dient te worden gehandhaafd. Het recht om kosteloze verplaatsing te vragen dient alleen voorbehouden te zijn aan de gedoogplichtige en niet aan iedere rechthebbende die werken in of op de grond mag uitvoeren.   
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.