U bent nu hier: Onderwerpen > Convenanten


 

 


Uitvoeringsprotocol Telecom Prorail-Rijkswaterstaat

De Groep Graafrechten is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprotocol Telecom met Prorail en Rijkswaterstaat. Het Uitvoeringsprotocol is tot standgekomen in november 2012 en is met twee jaar verlengd tot november 2016. Dit geeft de partijen gelegenheid om meer ervaring op te doen met de werking in de praktijk. Het protocol regelt de procesafspraken tussen partijen bij grote infrastructurele werken. Verder is voorzien in afspraken omtrent kostenverdeling en een geschillenregeling als partijen het niet eens zijn over de kostenverdeling. Bij een geschil nemen partijen voorlopig 50% van de kosten voor hun rekening zodat voor beide partijen een stimulans bestaat om tot een oplossing te komen.

 

 

Regeling oplossing belemmerende ligging infrastructuur (Robli)

In 2007 zijn de telecomaanbieders, Netbeheer Nederland, Velin en Vewin een regeling overeengekomen voor het oplossen van hindersituaties. De regeling zal worden verlengd voor een periode van vijf jaar. In de regeling hebben partijen onderling afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking en een verdeling van de kosten. De regeling functioneert in de praktijk naar tevredenheid van partijen.

 

 

 Convenant Unie van Waterschappen

De Groep Graafrechten heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van een convenant met de Unie van Waterschappen. Het convenant houdt in dat bij werkzaamheden aan waterkeringen rekening wordt gehouden met kabels en leidingen. Daarbij wordt gestreefd naar aanpassingen op basis van de laagste maatschappelijke kosten voor alle partijen gezamenlijk. Het convenant biedt uitgangspunten voor het aangaan van convenanten met de waterschappen. Er zijn reeds convenanten gesloten met het Hoogheemraadschap Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht.

 

 

Provincie Zuid-Holland (PZH)

PZH heeft het initiatief genomen voor het totstandbrengen van een samenwerkingsprotocol met netbeheerders bij infrastructurele werken. Er zijn werkgroepen ingericht voor verschillende onderdelen zoals de procesaanpak. Daarbij wordt gekeken naar bestaande protocollen als de SKL 2001 en het Uitvoeringsprotocol Telecom. De Groep Graafrechten neemt deel als agendalid.
   
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.